Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   CCTV Aydınlatma Metni

CCTV VASITASIYLA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Edirne Ticaret Borsası (“Borsa”)  olarak Borsamız bünyesinde çalışmaya başlamanızdan itibaren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda çalışma süreniz boyunca işlenecek kişisel verilerinize yönelik işbu aydınlatma metni Borsamızca hazırlanmıştır.

Borsa olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Borsamız kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca CCTV (kameralar) vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Görsel ve İşitsel Veri: Kamera ile kayıt altına alınmak suretiyle gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Borsamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenler ve Borsamızın meşru menfaati gereği kişisel verileriniz; Borsa’nın tüm yerleşkelerinde, hizmet binalarında içerisinde ve çevresinde bulunan kameralar ile toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz,

 1. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 5. Kişisel güvenliğinizin ve Borsa güvenliğinin sağlanması,
 6. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 7. Olası bir ihtilafta delil olarak sunulması,
 8. İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. İş sağlığı ve güveliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 11. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 12. Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 13. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 14. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 15. İlgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmesi

amaçlarıyla Borsamızın meşru menfaatlerinin gerektirmesi ve Borsamızın hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi nedeniyle, KVK Kanunu kapsamında ve CCTV ile elde edilmek suretiyle işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz;

 1. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 5. Kişisel güvenliğinizin ve Borsa güvenliğinin sağlanması,
 6. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 7. Olası bir ihtilafta delil olarak sunulması,
 8. İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. İş sağlığı ve güveliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 11. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 12. Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 13. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 14. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 15. İlgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmesi

amaçlarıyla gerektiğinde Borsamızın hizmet aldığı tedarikçiler ile sözleşme akdettiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ya da yetkili  kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Borsamız işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Borsamızın o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Borsamızın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle etb@hs03.kep.tr adresi üzerinden, Birliğimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, http://etb.org.tr adresinde yer alan veya Genel Sekreterliğimizde fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

CCTV Aydınlatma Metni
E-Posta Aydınlatma Metni
KVKK Aydınlatma Metni
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim