Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Piyasa ve İşleyişi

Genel Bilgiler

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 53 üncü maddesi çerçevesinde ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları işletmek üzere Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kurulmuştur.

ELÜS Piyasasında, depolanması amacıyla teslim ettiği ürün için lisanslı depo işletmesince düzenlenen ELÜS’ü elinde bulunduran veya Borsada söz konusu senetlerin alım satımını gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler "Yatırımcı" olarak işlem yapabilirler.

Emirler yatırımcılar tarafından TÜRİB internet sitesinden erişilebilen “TÜRİB İşlem Platformu”na kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak iletilir. Gerçekleşen işlemler aynı gün valörlü olarak takasa konu edilir. Takas, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile birlikte gerçekleştirilir. 

ELÜS Nedir?

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir.

ELÜS, Lisanslı Depo İşletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Merkezi Kayıt Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler [Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen] Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesindedir.

Lisanslı Depo İşletmesi

Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketlerdir. (Lisanslı depolar Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektir)

Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK)

ELÜS’lerin EKK Sistemi üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı’ndan lisans almış anonim şirket olup bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), EKK olarak yetkilendirilmiştir.

Elektronik Kayıt Kuralları

ELÜS’ün oluşturulmasına, bunlara bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibariyle kayden izlenmesine ilişkin EKK'nın önerisi üzerine Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslardır.

ELÜS İhracı

Yetkilendirilmiş sınıflandırıcı tarafından analizi gerçekleştirilen ürün Lisanslı Depo işletmesi tarafından teslim alınır. Bu sırada MKK’nın Merkezi Kayıt Sisteminde ELÜS oluşturularak yatırımcının takas üyesi aracı kuruluşta bulunan hesabına aktarılır. Böylece ELÜS ihracı gerçekleştirilmiş olur.

Yetkili Sınıflandırıcı

Kanun kapsamında lisans almış olan ve tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişilerdir. (Yetkili sınıflandırıcılar Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektir)

ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş, Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

ELÜS PİYASASI İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Yönergesi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Takas ve Temerrüt İşlemleri Yönergesi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Prosedürü

Takasbank Ticaret Borsaları ve Lisanslı Depoculuk – Elektronik Ürün Senetleri

MKK ELÜS İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

MKK Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi

ELÜS Ürün Standartları üzerine MKK duyurusu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Tarımsal Ürün Endeksleri Hesaplama ve Yayımlama Prosedürü

DESTEK ve TEŞVİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4760)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015) 

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (4093)

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı:2012/3305) (17’inci maddesi r bendi ve EK-2A)

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Geçici Madde 76)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Madde 13/ğ, Madde 17/4-t ve I sayılı listenin 4’üncü maddesi)

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu [(II) sayılı tablo 43’üncü maddesi]

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5’inci madde)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (II/B Bölümü 9’uncu maddesi ile II/F Bölümü 4.18’inci maddesi)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) ((IV) Bölümü 38’inci maddesi)

TÜRİB Eğitimleri
TÜRİB'e Kayıtlı Mıyım?
TURİB Kayıt İşlemleri
Ürün Tesliminde Gerekli Evraklar
Randevu Sistemi Giriş
Piyasa ve İşleyişi
Destek ve Teşvikler
Ücret Tarifeleri
İş Akış Şeması
Lisanslı Depoculuk Sistemi
Sistemin Amaçları
Sistemin Güvenceleri
Sistemin Paydaşları
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim