Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   TURİB Kayıt İşlemleri

Sayın Üyelerimiz ve Üreticilerimiz;

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53.ncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27/02/2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu gerçekleştirilmiş olup 2018 yılından itibaren faaliyete geçirilmiştir.

Tüm Elektronik ürün Senedi (ELÜS) alım ve satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar (üyeler ve üreticiler) tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi olmuştur.

A ) TURİB KAYIT İŞLEMLERİ

1) Lisanslı depolara ürün teslim edecek Üreticiler ile ELÜS alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyen Yatırımcıların, TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur. Talep edilen belgelerin eksiksiz olarak TÜRİB sistemine girişi yapılarak kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

2) Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini (banka hesabı, adres, e-posta, telefon vb.) güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Acente olan Edirne Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilecektir.

3) Acentelerin yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilir.

4) TÜRİB’e yatırımcı olarak kayıt yaptırmak ve TÜRİB İşlem Platformu’nda ELÜS alım-satım işlemleri gerçekleştirmek amacıyla vekil atanacağı durumlarda, noterden alınacak olan vekaletnamede “TÜRİB’de adıma işlem yapmaya . . . “ ibaresinin yer alması gerekmektedir.

5) TURİB kaydının vekaletname aracılığıyla temsilci tarafından yaptırılabilmesi için;

  a) Noter kanalıyla düzenlenen vekâletnamenin aslının ya da noter onaylı suretinin kayıt sırasında teslim edilmesi,

  b) Anılan vekâletnamede vekilin TÜRİB İşlem Platformunda işlem gerçekleştirilebilmesini teminen kayıt yaptırabilmesini ve işlem gerçekleştirebilmesini sağlayacak ifadelerin yer alması gerekmektedir.

B ) GERÇEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)

3) Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2) Vekil tayini halinde (Ek/3-b)
(Gerçek kişi tarafından vekalet verilmesi durumunda, noter tarafından düzenlenen vekaletname evraka eklenecektir. Vekaletnamenin yukarıda yer alan TURİB KAYIT İŞLEMLERİ'nin 5.nci maddesinde belirtilen şekilde hazırlanması gerekmektedir.)

4) Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge.
(Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS Hesap Numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sicil Numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu)

5) Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)


C ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği

2) Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

3) Vergi Levhası örneği

4) İmza Sirküleri

5) Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
(Tüzel kişi yetkili organı tarafından temsilci tayin edilmesine ilişkin alınan karar (EK/5) ve söz konusu kararın yetkili kişilerce alındığını gösterir imza sirküleri evraka eklenecektir.)

6) Aracı Kurum veya Banka‘dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge.
(Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS Hesap Numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sicil Numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu)

7) Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)


D ) EKLER

1) Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2)

2) Gerçek Kişi Vekil Tanıma Formu (Ek/3-b)

3) Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)

4) Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

5) Şirket Karar Örneği (EK/5)

 

Kayıt işlemleri konusunda ayrıntılı bilgi ve destek için 0284 226 85 00 / Dahili 108 ve 101

Türkiye Ürün İhtisas Borsası hakkında detaylı bilgi için www.turib.com.tr

TÜRİB Eğitimleri
TÜRİB'e Kayıtlı Mıyım?
TURİB Kayıt İşlemleri
Ürün Tesliminde Gerekli Evraklar
Randevu Sistemi Giriş
Piyasa ve İşleyişi
Destek ve Teşvikler
Ücret Tarifeleri
İş Akış Şeması
Lisanslı Depoculuk Sistemi
Sistemin Amaçları
Sistemin Güvenceleri
Sistemin Paydaşları
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim