Mali Politikamız

1. Edirne Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,   üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.

2.   Edirne Ticaret Borsası’nın verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde borsa Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.

3. Edirne Ticaret Borsası’nın bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

4. Edirne Ticaret Borsası’nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.

5. Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır.

6. Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

7. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden Edirne Ticaret Borsası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

8.  Edirne Ticaret Borsası harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.

9.  Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını hesapları inceleme komisyonuna ve ilgili organlara sunar.

10. Edirne Ticaret Borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

11. Borsanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigortalanır.

Borsamızın “Mali Politikası” dır.

 

 

Basın Yayın Politikamız
Bilgi İşlem Politikamız
Haberleşme Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız
Mali Politikamız
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Umurbey Mah. Büyükdöllük Köyü Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim