Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Duyurular
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 25.08.2016

Sayın Üyemiz;

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 11. maddesinin 5. fıkrası ile;

5174 sayılı yasa kapsamında üyelerimizin Borsamıza olan; borsa yıllık aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği hususu ile anılan alacakların yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir. Bu çerçevede;

1) Anılan madde ile 30/6/2016 tarihi dahil ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan aidat ve borsa tescil ücreti borçlarının tahsili düzenlenmiştir. Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2. taksitleri yapılandırma kapsamı dışındadır.

2) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19/08/2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,gecikme faizi,gecikme zammı gibi feri alacaklar,üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.  

3) Üyelerimizin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar Borsamıza  yazılı olarak başvurması şarttır.

4) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak  bu  düzenlemeden faydalanabilecektir.

5) Başvuru üzerine, üyelerimizin asıl borcu olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda en fazla toplam 6 eşit takside bölünebilecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.  

Vade son ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • 31 Aralık 2016
 • 31 Ocak 2017
 • 28 Şubat 2017
 • 31 Mart 2017
 • 30 Nisan 2017

6) Kanun kapsamında yukarıda belirtilen şekillerde ödenmesi gereken tutarların yapılandırma ile belirlenen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların  ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsiline devam olunacaktır.

7) Toplam anapara borç tutarı yukarıda 5.nci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.

8) Üyelerin aidat ve tescil ücretleri  borçları için icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, yasa kapsamında  tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. Yasa hükmünden yararlanmak isteyen borçluların anılan maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.  Taksitlerden her hangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

9) Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri sürece askıdan indirme işlemi yapılmayacak olup, taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üye meclis kararı ile askıdan indirilecek ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılacaktır. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonuna kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır.

10) 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu durumda ödenen taksitler için 6552 sayılı yasa kapsamında öngörülen katsayılar uygulanır, kalan takside konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.

Saygı ile duyurulur.

 

EKLER:
Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi
2 Taksit Ödeme Başvuru Dilekçesi
3 Taksit Ödeme Başvuru Dilekçesi
4 Taksit Ödeme Başvuru Dilekçesi
5 Taksit Ödeme Başvuru Dilekçesi
6 Taksit Ödeme Başvuru Dilekçesi


 

Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2016 Perşembe, 10:56

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  Ekonomik Göstergeler
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim