Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Başladı 24.05.2018

Sayın Üyemiz, 

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 10.maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı yasa kapsamında üyelerimizin Borsamıza olan borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri borçları asıllarının iş bu yasa kapsamında yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede;

1-Anılan madde ile 31.03.2018 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı TOBB Kanunu hükümlerine göre üyelerin borsamıza olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının 1.taksiti 31.07.2018 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i  alacakların tahsilinden vazgeçilir.

2. Üyelerimizin söz konusu madde ile düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2018 tarihine kadar Borsamız Muamelat Servisine yazılı olarak başvurması şarttır. 

3. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu düzenlemeden faydalanabilecektir. 

4. Başvuru üzerine üyelerimizin asıl borcu olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda en fazla 6 eşit taksite bölünebilecektir. Borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin ödeme tarihi 31.07.2018 olup, kalanı kısmı altı eşit taksit ve birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Taksitlerin son ödeme tarihleri 31.08.2018, 30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018’dir.

5. Taksitlerin herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsiline devam olunacaktır. 

6. Üyelerin aidat ve tescil ücretleri borçları için icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra giderleri ile vekalet ücretlerinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi şarttır.

7. Yasa hükmünden yararlanmak isteyen borçluların anılan maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

8. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinden, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir. 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2018 Perşembe, 15:14

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim