25 Mayıs 2019 Cumartesi günü satışa arz edilmek üzere borsamıza gelen 1 adet üründen 0 adedinin analizi yapılmıştır.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
ETB Organ Seçimlerini İlişkin Duyuru 28.03.2018

T.C.
E D İ R N E
İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

EDİRNE TİCARET BORSASI MECLİS ASİL VE YEDEK ÜYELERİ SEÇİMİ HAKKINDA DUYURU

 1. 5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu’nun ilgili maddeleri, 24 Eylül 2017 tarih ve 30190 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/10828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve “Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, yapılacak olan Edirne Ticaret Borsası Meclisi asil ve yedek üyeleri seçimi ile ilgili olarak üyelere duyurulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
 2. Seçim tarihi, 02/Nisan/2018 Pazartesi günüdür. Oylar aynı gün sabah 09.00’dan akşam 17.00’a kadar kullanılacaktır.
 3. Seçim yeri; Edirne Ticaret Borsası’nın Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7-EDİRNE adresinde bulunan Merkez Binasıdır.  
 4. 15-16-19/Mart/2018 tarihlerinde üç tam işgünü, “Seçme Hakkına Sahip Üyeler” ile “Seçme ve Seçilebilme Hakkına Sahip Üyeler”e ait listeler, Edirne Ticaret Borsası’nın Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7-EDİRNE adresinde bulunan Merkez Binası ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.
 5. Seçim listelerinde yer alan üyelerin; adları ve unvanları listelere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış veyahut seçilebilme hakkına sahip olmamasına rağmen bu listelere isimleri yazılmış üyeler bulunduğuna dair ileri sürülecek itirazların, listelerin ilan süresi içersinde Edirne İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir. Seçim listelerine yapılacak itiraz ile ilgili İlçe Seçim Kurulu kararı hakkında İl Seçim Kurulu nezdinde 22-23-24/Mart/2018 tarihlerinde itiraz yapılabilecektir.
 6. İlçe Seçim Kurulu kararına itiraz yapılması halinde, İlçe Seçim Kurulunca bu itirazların incelenmesi ve karara bağlanmasından sonra kesinleşen listeler ve seçim duyurusu 28-29-30/Mart/2018 tarihlerinde 09.00–17.00 saatleri arasında Borsa merkez binası ilan panosunda üç tam işgünü süreyle ilan edilecektir.
 7. Yargı gözetiminde ve gizli oyla 02/Nisan/2018 Pazartesi günü yapılacak olan Edirne Ticaret Borsası Meclisi seçiminde 14 asil, 14 yedek üye seçilecektir.
 8. Oy kullanma 09.00–17.00 saatleri arasında devam edecektir. Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerde oy kullanacaklardır. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
 9. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış, tüzel kişi temsilcilerinin T.C. Kimlik numarasının üzerinde yazılı olduğu yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.
 10. Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır.
 11. Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.
 12. Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulala­rını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.
 13. Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.
 14. Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.
 15. Tüzel kişiler Meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılır. Meclis üyeliği seçimleri haricinde yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişidir. Bu nedenle Meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı yazılır.
 16. Gerçek kişiler seçime bizzat iştirak ederler. Bu kişiler seçme ve seçilme haklarını vekaleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar.
 17. Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı veya Üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet Memuruna karşı suç işlenmiş gibi cezalandırılır.

                                                                                                                 
                                                                                    Merkez İlçe
 Seçim Kurulu Başkanı


EKLER:
İmza sirküleri ile oy kullanılması durumunda, müşterek yetkili olanlar tarafından doldurulacak dilekçe örneğine BURADAN ulaşılabilmektedir.

 

Yayın Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba, 07:38

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim